Ubezpieczenia na życie a kredyt hipoteczny

Często zdarza się, że bank przy zawieraniu umowy kredytowej zaproponuje Ci ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego. Czy to dobrze? Co warto wiedzieć o takiej umowie? Ubezpieczenia na życie nie zawsze stanowią jednak obowiązkowy warunek przyznania takiego kredytu. Jednak warto zastanowić się, czy taka propozycja nie jest czasami odpowiednim rozwiązaniem. Może warto skorzystać z usług doradcy ubezpieczeniowego i rozważyć inne dostępne opcje? 

Ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym 

Bank często zachęca swoich klientów do zdecydowania się na ubezpieczenie na życie, ale nie może on w jakikolwiek sposób zmusić do tego, by zdecydowali się oni na wykupienie go przy kredycie hipotecznym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pożyczka na zakup mieszkania to produkt z co najmniej kilkuletnim, a czasem nawet kilkudziesięcioletnim okresem kredytowania. 

Z tego powodu bank, chcąc chronić istotny interes kredytobiorcy, a także ograniczyć swoje własne ryzyko, oczekuje od niego dodatkowego zabezpieczenia. Dostępne są dwa sposoby na zawarcie takiego świadczenia. Pierwszym z nich jest zgoda klienta na ofertę banku, który zawrze w jego imieniu umowę ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym. 

Indywidualne ubezpieczenia na życie

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doradcy ubezpieczeniowego i wykupienie indywidualnego ubezpieczenia na życie. W takim przypadku konieczna jest cesja, czyli przeniesienie prawa do ubezpieczenia na rzecz banku. W ramach cesji w razie wystąpienia niepożądanych zdarzeń wszelkie środki finansowe z ubezpieczenia zostaną przekazane kredytodawcy. 

Z pieniędzy wypłaconych z polisy bank może spłacić całość lub część zobowiązania kredytobiorcy po jego śmierci. W przypadku, gdy odszkodowanie będzie wyższe niż wartość kredytu, nadwyżka zostanie przekazana osobie uposażonej wskazanej w polisie. Taka polisa przynosi korzyści zarówno bankowi, jak i ubezpieczonemu i jego bliskim. 

Ubezpieczenia na życie – czy są obowiązkowe? 

Świadomy kredytobiorca powinien wiedzieć, że nie istnieją żadne przepisy, które nakładałyby na niego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego. Wynika z tego, iż nie trzeba decydować się na proponowaną przez bank ochronę, licząc się jednakże z tym, że może on odmówić nam finansowania. 

Dobre ubezpieczenie na życie powinno zabezpieczyć finansowo ubezpieczonego lub bliskich w przypadku zachorowania, pobytu w szpitalu, niemożności podjęcia pracy zarobkowej bądź śmierci. Wybierając ubezpieczenie, przeanalizuj również kwestie wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa. W OWU opisane są sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

W przypadku, gdy wnioskujemy o pożyczkę na niewielką kwotę, polisa na życie nie jest wymagana. W przypadku, gdy ubiegamy się jednak o kredyt hipoteczny, banki oczekują różnych form zabezpieczenia i konstruują umowę tak, aby zaciągnięcie kredytu bez ubezpieczenia na życie nie było możliwe. 

W przypadku, gdy nie zdecydujemy się na ofertę zaproponowaną przez bank, najczęściej poprosi on o przedstawienie indywidualnej polisy na życie, która będzie stanowić gwarancję spłaty zadłużenia. Całkowita odmowa zakupu ubezpieczenia może skutkować koniecznością wyznaczenia większej liczby poręczycieli. Jeżeli jednak nie będziemy w stanie tego zrobić, bank może zmienić warunki umowy na mniej korzystne lub odmówić przyznania kredytu. 

Redakcja otokrakow.pl